Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusŠte tyto stránky.
Souhlasím

Smlouva o nájmu – nákladní přívěs jednoosý

Smlouva o nájmu – nákladní přívěs jednoosý

Smlouva o nájmu  nákladní přívěs valníkový 1 osa
výrobce PONGRATZ


uzavřená dle § 2321 a násl. Občanského zákoníku v platném znění


I.
SMLUVNÍ STRANY


PRONAJÍMATEL

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o., logo kurstejn vodotisk.jpglogo kurstejn vodotisk.jpg


IČO: 28762576,

DIČ: CZ28762576

se sídlem Jezbořice 78, Pardubice PSČ 530 02,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C,

vložka 26075,

číslo účtu:

zastoupené jednatelem panem Radkem Kurštejnem,


 (dále jen ,,pronajímatel“ na straně jedné)

a

NÁJEMCE

Firma/jméno:

IČO: 

DIČ:

se sídlem

zapsaná v obchodním rejstříku

zastoupené: 

(dále jen ,,nájemce“ na straně druhé)

takto:

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této


Smlouvy o nájmu nákladního přívěsu:

Typ : lPA U varinata  AD, verze DB

Identifikační číslo VIN: VAPB0000000245517,  výroby: 2012

registrační značka: 4E86342

Technické podrobnosti týkající se užívání přívěsu jsou uvedeny v "Osvědčení o registraci vozidla" viz příloha


II.

Předmět smlouvy.

            Pronajímatel se zavazuje, že nájemci poskytne nákladní přívěs valníkový tov. zn. výrobce PONGRATZ, registrační značka:4E86342, (dále jen "valníkový přívěs"), a to za účelem jeho dočasného užívání.

            Popis a stav dopravního prostředku je popsán v "Protokolu o převzetí valníkového přívěsu a příslušenství", jenž jako příloha je nedílnou součástí této smlouvy.

            Nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli za poskytnutý valníkový přívěs nájemné, v této smlouvě dále dohodnuté.


II.

Doba nájmu.

        

Nájem valníkového přívěsu se sjednává na dobu určitou počínající


 • dnem: ....................... v ...................... hodin. a

 • končící dnem......................... v.........................hodin.

  logo kurstejn vodotisk.jpg           

   

  III.

  Platební podmínky.


 1. Smluvními stranami dohodnuté nájemné za poskytnutý valníkového přívěsu v částce ...........................,00 Kč (slovy: ........................................... korun českých) zaplatil nájemce pronajímateli před podpisem této smlouvy a pronajímatel vystavil nájemci doklad o zaplacení.

   


 1. Ceník nájemného:


 • za 1-2 dny: 600,- Kč/den

 • 5 dny a více: 500,- Kč

  ceny jsou uváděny bez dph

   


 1. Při překročení dohodnuté nájemní doby uvedené ve čl. II. této smlouvy o více než 15 minut, sjednaly si smluvní strany sankci-smluvní pokutu ve výši dvojnásobku nájemného dle platného ceníku za každý i započatý den prodlení.

 2. Nájemce dále poskytl pronajímateli před podpisem této smlouvy vratnou kauci
  v částce 15 000,- Kč (slovy: patnácttisíckorunčeských) před podpisem této smlouvy pro případ vyúčtování sankce za překročení sjednané nájemní doby, poškození nebo neúměrné opotřebení dopravního prostředku jeho užíváním nájemcem zaviněné; pronajímatel vystavil nájemci doklad o jejím převzetí.


 1. Při skončení nájmu pronajímatel, dokladem o vyúčtování, vrátí kauci poskytnutou mu nájemcem dle bodu 3. tohoto článku, sníženou o započítanou sankci-smluvní pokutu dle bodu 2. tohoto článku a náhradu škody na dopravním prostředku v době jeho užívání nájemcem zaviněnou.
 2. Pro případ, že nájemce nezaplatí nájemné, včetně případné smluvní pokuty či náhrady škody zaviněné nájemcem, při skončení nájmu a vrácení dopravního prostředku pronajímateli, sjednaly si smluvní strany úrok z prodlení z celé částky k úhradě ve výši 0,05% za každý i započatý den prodlení.
 3. Uplatnění sankce-smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění náhrady škody vzniklé na pronajatém dopravním prostředku a způsobené zaviněním nájemce, pokud tato škoda převyšuje kauci, nájemcem dle bodu 3. tohoto článku poskytnutou.
 4. Nájemce v případě nehody, odcizení nebo nedodržení obchodních podmínek hradí vzniklou škodu v plné výši s přihlédnutím k amortizaci.


 


IV.


Povinnosti pronajímatele.


1. Pronajímatel se zavazuje zabezpečit, aby poskytnutý valníkového přívěsu byl, v době jeho předání do užívání nájemci, způsobilý k provozu podle platných  právních předpisů České republiky a Evropské unie, k účelu dohodnutému ve článku I. této smlouvy.


V.

Povinnosti nájemce.


logo kurstejn vodotisk.jpg1. Nájemce podpisem na této smlouvě výslovně potvrzuje, že valníkového přívěsu převzal, a to v řádném a provozuschopném stavu, bez zjevných závad, včetně dokladů potřebných pro jeho užívání v souladu s předmětem této smlouvy tak, jak je uvedeno v příloze - "Protokolu o převzetí, vrácení dopravního prostředku".

2. Valníkového přívěsu nesmí používat pokud je pod vlivem alkoholu, omamných či jiných návykových látek.

3. Nájemce je povinen používat valníkového přívěsu v souladu s touto smlouvou a Obchodními podmínkami tak, aby nedocházelo k jeho nadměrnému opotřebení (např. nepřetěžovat bagr nad rámec možného zatížení atd.). 

4. Je povinen udržovat pronajatý valníkového přívěsu v řádném stavu a po skončení nájmu jej předat pronajímateli ve stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, také jej předat  (umytý).

5. Nájemce nesmí pronajatý valníkového přívěsu přenechávat třetím osobám bez souhlasu pronajímatele. V případě, že bez souhlasu pronajímatele tak učiní, odpovídá za škody touto osobou zaviněné, jako by je způsobil sám.

6. Nájemce se zavazuje, na své vlastní náklady, zajišťovat u dopravního prostředku drobné opravy jako jsou prasklé žárovky a defekty pneumatik během nájmu.

7. Nájemce, svým podpisem ta této smlouvě výslovně potvrzuje, že byl pronajímatelem seznámen s obsluhou a provozními podmínkami půjčeného dopravního prostředku a byl seznámen se zásadami bezpečného užívání a jízdy.

8. Potřebu větších oprav než drobných viz bod 6 je nájemce povinen požadovat na pronajímateli bez zbytečného odkladu při jejich vyskytnutí; zajišťovat tyto opravy sám je oprávněn jen se souhlasem pronajímatele.

9. Je povinen neprodleně informovat pronajímatele o případné dopravní nehodě, popř. jiné škodní události s užíváním bagru TB 016 související a spolupracovat s pronajímatelem na řešení následků této události.


VI.

Závěrečná ustanovení.

1.  Smluvní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména zákonem číslo 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, ustanoveními § 2321 a následujících a dále Obchodními podmínkami pronajímatele, které jsou přílohou této smlouvy jako její nedílná součást.

2. Nájemce svým podpisem na této smlouvě výslovně potvrzuje, že byl pronajímatelem seznámem s přílohou-  Obchodní podmínky, tyto v písemné formě obdržel a s jejich obsahem souhlasí.

3. Změny nebo dodatky této smlouvy jsou možné pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje projev jejich svobodné vůle, a že nebyla sjednána v tísni nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran vlastnoruční podpisy.

logo kurstejn vodotisk.jpglogo kurstejn vodotisk.jpg5. Smlouva včetně příloh, je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

6. Smluvní strany, svým podpisem na této smlouvě potvrzují, že tato smlouva jimi byla uzavřena ve vzájemné shodě, nebyla uzavřena v tísni nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.            V .......................................... dne .....................................


 

     Pronajímatel:                                                       Nájemce:

 


.............................................                  ........................................

            Radek Kurštejn                                    jméno a příjmení